Universiteit Utrecht

De Bachelor Biologie in Utrecht is ontzettend breed. Alle facetten van de biologie komen aanbod. Als student heb je heel veel keuze vrijheid om zelf jouw ideale bachelor samen te stellen. Je kunt ervoor kiezen om heel gericht vakken uit te zoeken over een specifiek deel van de biologie. Anderzijds, kun je ook  heel breed kiezen om op die manier een goede indruk en een stevige basis te krijgen van de biologie. De keus is aan jou. Deze vrijheid maakt biologie studeren in Utrecht uniek ten opzichte van andere universiteiten.

Het academische jaar in Utrecht is verdeeld in 4 periodes van 10 weken. In iedere periode volgt de biologie student 2 vakken.

Jaar 1
Het eerste jaar van de bachelor bestaat voor een groot deel uit verplichte vakken. Zes van de acht vakken zijn verplicht en in twee periodes van het eerste jaar heeft de student de mogelijkheid om vakken binnen of buiten Biologie te kiezen (zie schema). De gedachte hierachter is dat een beginnende student in zijn eerste jaar een overzicht krijgt over het gehele vakgebied en op die manier een basis kennis van de Biologie heeft waarop hij zijn verdere studie kan inrichten. De keuze ruimte is er om studenten die al een richting weten de mogelijkheid te geven deze al op de gaan of juist de mogelijkheid tot het verwerven van bredere kennis te stimuleren. Aan het einde van hun eerste jaar hebben studenten dus voldoende indruk kunnen krijgen om de keuzes voor hun tweedejaars vakken te maken en hebben ze ook de mogelijkheid om al enkele vakken in bepaalde richtingen te kiezen of een vak te volgen bij een andere studie.

periode 1 periode2 periode 3 periode 4
timeslotAD Introductie in de Biologie/ Evolutiebiologie Plantenbiologie en Ecologie Systeembiologie Keuzeruimte
timeslotBC Moleculaire cellulaire Biologie Biologie van Dieren en Gedragsbiologie Keuzeruimte Experimenteerproject en Statistiek

Jaar 2 en 3
Vanaf het tweede jaar van de bachelor mag de student zijn vakken zelf kiezen. Als richtlijn voor de invulling van de rest van de bachelor kunnen vakken aan hand van zogenaamde studiepaden worden gekozen. Hierbij is het niet verplicht om een bepaalde studiepad te volgen. Weet je echter welke kant je op wil, is een studiepad handig om te bepalen welke vakken binnen jouw interessegebied vallen en welke vakken wellicht een goede voorbereiding zijn van een bepaalde masteropleiding.

De verschillenden studiepaden binnen de bachelor biologie zijn als volgt:

Studiepad Celbiologie

Het studieadviespad Celbiologie richt zich op de processen die zich op moleculair nivo in de cel afspelen. Dit is een zeer moleculair georienteerd studieadviespad.

Studiepad Ecologie en natuurbeheer

Het studiepad Ecologie en Natuurbeheer bestudeert biologische processen die ten grondslag liggen aan de manier waarop ecosystemen en populaties zich aan hun omgeving aanpassen. Waar komen organismen voor, met hoeveel en wat doen ze? Hoe komt biodiversiteit tot stand en  hoe wordt het gereguleerd en hoe bepalen organismen water en nutriënten kringlopen in het landschap.

Studiepad Educatie en communicatiemanagement

Het studieadviespad Educatie, Communicatie en Management (ECM) richt zich op het gebruik van biologische kennis buiten de wetenschap. Een medewerker van een biotech-bedrijf, een vwo-docent biologie of een beleidsmedewerker milieu bij de overheid, zij gebruiken biologische kennis en passen die toe.  Dit studieadviespad biedt vakken over educatie, communicatie en beleid &advies. Voor deelname aan het studieadviespad ECM is een brede basis in de biologie noodzakelijk. Je kiest van dit studiepad meestal één of twee van de mogelijke richtingen.

Studiepad Evolutie en biodiversiteit

Evolutie is de basis van de Biologie. In dit studieadviespadworden zowel de concepten van de evolutie belicht als het ontstaan van biodiversiteit. Ook binnen dit studieadviespadzijn onderwerpen denkbaar van moleculair niveau tot op ecosysteem niveau

Studiepad Gedragsbiologie

Het studiepadGedragsbiologie kenmerkt zich door nadruk op de bestudering vangedragvan organismen, op de evolutionaire achtergrond ervan en op de onderliggende fysiologische, endocrinologischeen neurologische basis van gedrag. Gedrag van een dier is de interface tussen interne processen en de omgeving waarin het dier functioneert. In Gedragsbiologie komen vier aspecten van gedrag naar voren: mechanisme (stimuli, hersenprocessen, cognitie);ontwikkeling en leerprocessen; functie van gedrag (=gedragsecologie); evolutionaire historie. Deze aspecten zijn terug te vinden in de onderzoeksthema’s zoals sociale strategieën en cognitie bij dieren die in groepen leven, in dierenwelzijn, in conservatieprojecten in het wild en projecten in dierentuinen.

Studiepad Mariene wetenschappen

In dit studieadviespad wordt de mariene biologie gebracht in context van de relevante natuurkundige, chemische en aardwetenschappelijke aspecten van zeeën en oceanen. Oceanen zijn momenteel onderhevig aan opwarming, verzuring en zuurstofloosheid met grote impact op de biologie. We bestuderen alles van eencelligen tot walvissen en van harmful algal blooms tot mondiale nutriëntencycli, op tijdschalen van seconden tot miljoenen jaren. Deze multidisciplinariteit is cruciaal voor het begrip van mariene ecosystemen.

Studiepad Microbiologie

In dit studiepadstaat onderzoek aan micro-organismen centraal, waarbij belangrijke concepten en technieken behandeld worden die nodig zijn voor het bestuderen van moleculaire processen in micro-organismen en de interacties tussen micro-organismen onderling, hun gastheren en de abiotischeomgeving. Sommige aanbevolen cursussen sluiten goed aan bij de moleculaire microbiologie cursussen (M), andere bij de ecologie cursus (E) of beide (E+M).

Studiepad Neurobiologie

Het studiepadmoleculaire Neurobiologie kenmerkt zich door nadruk op alles dat met de hersenen te maken heeft. Het accent van dit studiepadligt op het cellulaire en moleculaire vlak en gaat richting celbiologie. Daarbij biedt dit studiepadtevens een goede achtergrond voor systeem neurobiologie, waaronder bestudering van gedrag van organismen. De combinatie met de studiepaden celbiologie en gedragsbiologie is aantrekkelijk.

Studiepad Ontwikkelingsbiologie

Het studieadviespad ontwikkelingsbiologie richt zich op de ontwikkeling van dierlijke cellen en weefsels, veelal in relatie met ziektes. Ook dit is een zeer moleculair studieadviespad.

Studiepad Plantenbiologie

Het studieadviespad Plantenbiologie laat zien hoe individuele organismen reageren op hun omgeving. Hierbij probeert men te begrijpen hoe de moleculaire en fysiologische regulatie van reacties op abiotische stressfactoren (bv. Schaduw, overstroming) en de permanente (biotische) wapenwedloop waarin organismen verwikkeld zijn met elkaar gereguleerd zijn. Tevens is er aandacht voor het belang van organismen in biotechnologie voor de productie van voedsel, grondstoffen en medicijnen

Studiepad Theoretische biologie en bioinformatica

Het studieadviespad Theoretische Biologie combineert een brede en diepe biologische kennis met wiskunde. Hierdoor is het mogelijk van complexe biologische processen modellen te maken die verklaren en voorspellen. Daarnaast is men in staat om in zeer complexe en grote hoeveelheden data (denk aan genomics) zin van onzin te onderscheiden (bioinformatica).

Studiepad Toxicologie

Het studiepad Toxicologie geeft inzicht in verschillende principes uit de toxicologie, zoals werkingsmechanisme en dosis-effect relaties en deze in de praktijk toepassen. Daarnaast gaat het om beschrijven en verklaren van cellulaire en moleculaire processen welke kunnen leiden tot orgaan-specifieke toxische effecten en de meest voorkomende humane intoxicaties herkennen en deze vanuit een mechanistisch oogpunt begrijpen

Zoals al gezegd zijn deze studiepaden zeker niet verplicht en kunnen vakken gevolgd worden uit verschillende studiepaden.

Ook is het mogelijk om 4 vakken buiten het departement biologie te volgen. Deze vrije ruimte heet profileringsruimte en mag volledig vrij door de student worden ingevuld. Zo kan een student een half jaar naar het buitenland gaan, vakken volgen bij een andere universiteit in Nederland of vakken volgen bij een andere opleiding in Utrecht. Het enige vereiste hier is het academisch niveau van de vakken. Als een student 3 van de 4 vrije vakken doet bij een andere opleiding mag hij of zij het als minor op zijn bachelor diploma laten zetten. Vakken die binnen de profileringsruimte vallen mogen in iedere periode van jaar 2 en 3 gevolgd worden.

Via deze link vind een rooster met vakken die binnen het departement biologie gekozen kunnen worden:

Blokjesrooster Bachelor Biologie UU

Meer informatie

UU-website Bachelor Biologie studieprogramma klik hier