Radboud Universiteit

Inleiding

Het studieprogramma van (Medische) Biologie

De Radboud Universiteit kent één Bacheloropleiding Biologie en de twee Masteropleidingen Biology en Medical Biology. Masteropleidingen worden in het Engels aangeboden en hebben daarom Engelse namen. De Bacheloropleiding wordt in het Nederlands gegeven. De bacheloropleiding Biologie duurt drie jaar, de masteropleidingen twee jaar. In de eerste anderhalf jaar van de bachelor bestudeer je veel verschillende gebieden in de biologie, waardoor je een brede basis meekrijgt voor de rest van je studie. In de jaren daarna ga je steeds verder de diepte in en volg je je eigen interesses. Met het behalen van je bachelordiploma draag je de titel Bachelor of Science (BSc). De opleiding is alleen in voltijd te volgen.

De opleiding (medische) Biologie is een stevige studie en vraagt een goede studiediscipline. We verwachten dat je zo’n 40 uur per week aan je studie besteedt. Een biologiestudent volgt op een dag gemiddeld twee uur hoorcollege en drie uur practicum. Daarnaast verwachten we dat je nog drie uur aan zelfstudie besteedt. Het onderwijs in de bachelor wordt grotendeels in het Nederlands gegeven, maar je zult ook vakken in het Engels krijgen. Hierdoor word je goed voorbereid op het Engelstalige masteronderwijs.

Keuzevrijheid

In de opleiding heb je veel keuzevrijheid. Na een grotendeels gezamenlijk basisprogramma van anderhalf jaar ben je vrij om te kiezen uit een groot en uiteenlopend aanbod van vakken. Zo kun je jezelf ontwikkelen tot de bioloog of medisch bioloog die je wilt worden. Je kunt je door middel van je keuzes alvast een beetje specialiseren in een bepaald deelgebied. Op deze manier oriënteer je je op de biologische en medisch biologische specialisaties van de masteropleidingen.

Faciliteiten

Wanneer je Biologie in Nijmegen komt studeren dan is het moderne Huygensgebouw je uitvalsbasis. Je vindt er de onderwijsruimtes en practicumfaciliteiten, maar ook de bibliotheek en het studielandschap. Daar kun je in alle rust alleen of in groepjes studeren, ook in de avonduren. Daarnaast zijn er state-of-the-art onderzoekslaboratoria en geavanceerde faciliteiten. Bijvoorbeeld het wortellab en de kassen, waar je bijvoorbeeld het ondergrondse leven van planten kunt bestuderen, maar ook scanners om hersenactiviteit te bekijken, geavanceerde microscopen waarmee je in levend materiaal kunt kijken en aquaria voor onderzoek aan (zebra-)vissen.

Het eerste jaar van de bachelor

Het eerste jaar (de propedeuse) volg je een breed palet aan basisvakken, die samen de ideale voorbereiding vormen voor een latere specialisatie. In de jaren daarna kun je zelf meer koers bepalen door te kiezen voor vakken die je aanspreken. Het eerste jaar bestaat uit vier grote thema’s:

 • Evolutie en adaptatie
 • Cel en energie
 • Genetische structuur en overerving
 • Organisme en milieu

Je leert de verbanden kennen tussen de verschillende onderwerpen en de raakvlakken met andere disciplines zoals wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Dit helpt je om je goed binnen het gehele vakgebied van de biologie te oriënteren. Al aan het einde van het eerste jaar heb je de mogelijkheid om je alvast meer te verdiepen in de medische biologie. Het eerste jaar wordt afgesloten met een symposium voor én door eerstejaarsstudenten. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies.

Begeleiding

De docenten besteden veel aandacht aan je persoonlijke begeleiding. Ook krijg je in het eerste studiejaar te maken met tutoren. Dit zijn vwo-docenten die soms samen met jou de colleges en de practica volgen. Tutoren kunnen al vroeg knelpunten signaleren en overleggen met de docenten van biologie. Ze weten precies wat je op het vwo aan onderwerpen hebt gekregen en kennen de problemen waar je als eerstejaarsstudent tegenaan kunt lopen.

Algemene vorming

Bij biologie krijg je naast de vakinhoud ook een filosofische en ethische verdieping van je vakkennis. Wetenschappelijke ontwikkelingen in de biowetenschappen kunnen ethische vragen oproepen. Neem bijvoorbeeld de ethische kanten van het veranderen van genenstructuren van voedingsgewassen en het gebruik van proefdieren voor onderzoek.

Vakken in het eerste studiejaar

De vakken van de bachelor biologie in het eerste jaar zijn ondergebracht in vier overkoepelende thema’s. Behalve de vakken volg je ook vaardigheidstrainingen, zoals microscoop gebruik, algemene practicum- en presentatievaardigheden. De vier thema’s met bijbehorende cursussen zijn:

Evolutie en adaptatie

In dit thema maak je kennis met de evolutie door geologische en microbiële ontwikkelingen. Je leert hoe ecosystemen ontstaan en wat hun invloed is op de biosfeer. Je krijgt de volgende cursussen:

 • Microbiology
 • Ontwikkelingsbiologie van planten
 • Evolutie in de ontwikkeling van dieren

Cel en energie

De bouw van de cel, de fysiologische adaptatie en de dynamische interactie van de cel met haar omgeving komen in dit thema aan de orde. Centraal staan eigenschappen als vorm, functie en samenstelling van celmembranen. Je krijgt de volgende cursussen:

 • Cytologie en histologie
 • Celbiochemie
 • Energieconversie in de cel
 • Wiskunde (gericht op biologie)

Genetische structuur en overerving

In het thema Genetische structuur en overerving staat de chemische structuur van DNA en RNA centraal. De processen die een rol spelen bij de organisatie en overdracht van genetisch materiaal komen uitvoerig aan bod. Ook behandel je in dit thema de basis van de populatiegenetica. Je leert begrijpen hoe door mutagenese nieuwe genetische informatie kan ontstaan. Je krijgt de volgende cursussen:

 • Moleculaire biologie
 • Genetica en populatiegenetica
 • Statistiek (toegespitst op biologie)

Organisme en milieu

In het thema Organisme en milieu gaat het vooral over individuen en interacties. Je kunt kiezen uit twee richtingen: biologie en milieu-natuurwetenschappenof medische biologie. Welke vakken je volgt, hangt af van de keuze die je maakt. Je krijgt voor beide richtingen de cursus:

Organisme en milieu
Cursussen in dit thema voor biologie en milieu-natuurwetenschappen

 • Populatie-ecologie
 • Biodiversiteit

Cursussen in dit thema voor medische biologie

 • Humane biologie
 • Humane functionele histologie
 • Pathobiologie

Het tweede en derde jaar van de bachelor

In het tweede jaar sluit je de verplichte fase af en begin je aan een door jezelf samengesteld pakket cursussen, waarbij je je kunt specialiseren in een ecologische of medisch biologische richting. Cursussen met een ecologische inslag richten zich bijvoorbeeld op evolutie, biodiversiteit, natuurbeheer en duurzaamheid. Medisch biologische cursussen behandelen onder andere onderwerpen uit de embryologie, neurobiologie en pathologie.

Voorsorteren tijdens je Bachelorprogramma

Je kunt ervoor kiezen een bachelorspecialisatie te volgen tijdens je differentiatiefase. Dit is een door de opleiding aanbevolen pakket van vakken die gezamenlijk de ideale voorbereiding vormen voor één van de masterspecialisaties in de Biologie of de Medische Biologie. Dat is handig wanneer je al weet in welke richting je wilt specialiseren of als je al weet welke master je wilt gaan doen. Als je nog geen idee hebt, hoef je niet te kiezen: je bent volledig vrij in het samenstellen van je eigen studieroute.

Bachelorspecialisaties Biologie

Er zijn vier bachelorspecialisaties Biologie:

 • Stress & Adaptatie
 • Ecologie van Ecosystemen
 • Water & Milieu
 • Microbiologie

Bachelorspecialisaties Medische biologie

Er zijn drie bachelorspecialisaties Medische biologie:

 • Neurobiologie
 • Klinische Biologie
 • Medische Epigenetica

Bachelorstage

Als afsluiting van je bachelor loop je in het derde jaar een bachelorstage van ongeveer drie maanden bij een onderzoeksafdeling. Hierin leer je de onderzoekspraktijk van dichtbij kennen doordat je meehelpt met een zelf gekozen wetenschappelijk onderzoeksproject. De stage sluit je af met een verslag.

Minoren

Wetenschappelijk onderzoek heeft in toenemende mate een multidisciplinair karakter. Om hierop in te spelen, kun je ervoor kiezen om tijdens de bachelorfase een minor te doen. Een minor is een samenhangend pakket aan keuzevakken, waarbij je je kunt verbreden of voorbereiden op een bepaalde masteropleiding. Als je een minor doet, vul je de keuzeruimte in het programma op een gestructureerde manier in. Een gevolgde minor is zichtbaar op je diplomasupplement.

Minoren tijdens de bachelor Biologie

Wetenschappelijk onderzoek heeft in toenemende mate een multidisciplinair karakter. Om hierop in te spelen, kun je ervoor kiezen om tijdens de bachelorfase een minor te doen. Een minor is een samenhangend pakket aan keuzevakken, waarbij  je je kunt verbreden of voorbereiden op een bepaalde masteropleiding. Als je een minor doet, vul je de keuzeruimte in het programma op een gestructureerde manier in. Een gevolgde minor is zichtbaar op je diplomasupplement.

Minoren tijdens de bachelor Biologie

Het is mogelijk om naast de bachelorspecialisatie te kiezen voor een minor. Je kunt hiermee je bachelor een specialistische invulling geven, of juist verbreden.

In de vakken van de minor Medische biologie staat de mens centraal. Vanuit het perspectief van een onderzoeker leer je kijken naar de fysiologie van de mens, waardoor je ook een beter begrip krijgt van hoe ziektes ontstaan en hoe je ze kunt genezen of zelfs voorkomen. Om dit te bereiken krijg je onderwijs van docenten van de medische faculteit én van de bètafaculteit.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om aan de minor Geneeskunde deel te nemen. Met de minor Geneeskunde kun je, als je hiervoor geselecteerd wordt, na een 1-jarige pre-master instromen in de 3-jarige master Geneeskunde van het UMC. Daarnaast heb je toegang tot de master Medical Biology.

Als je de minor Global Challenges, Science and Entrepreneurship volgt, leer je kennis toepassen op maatschappelijke vraagstukken op het vlak van gezondheid, klimaatverandering en ontwikkelingshulp. Om tot innovatieve oplossingen ontkom je er niet aan om politieke, zakelijke en beleidsmatige overwegingen mee te nemen. Ook dat leer je bij deze minor.

Overweeg je om na je opleiding in het voortgezet onderwijs te gaan werken? Dan kun je in het derde jaar van de bachelor de educatieve minor volgen van een half jaar, inclusief een stage in het onderwijs. Lees meer over het aanbod van educatieve minoren én educatieve masters op de website van de Radboud Docenten Academie.

Extra uitdaging

Studenten die naast het reguliere programma van de opleiding iets extra’s willen doen kunnen deelnemen aan één van de Honoursprogramma’s die de Radboud Honours Academy aanbiedt, of je kunt Huygenscolleges volgen waarmee je een extra aantekening op je diploma krijgt.

Radboud Honours Academy

Het Honoursprogramma is een talentenprogramma voor de meest getalenteerde en ambitieuze studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het biedt de kans een extra en uitdagend programma te volgen. Op de website van Radboud Honours Academy lees je meer over het programma.

Huygenscolleges

Wil je naast de studie van jouw keuze kennis opdoen van een andere opleiding binnen de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica? Dan zijn de Huygenscolleges misschien iets voor jou. Deze colleges dagen je uit om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te stappen en je door de beste docenten van de faculteit mee te laten voeren naar het front van de wetenschap. Vanaf je tweede studiejaar kun je de Huygenscolleges volgen. Als je het programma met succes hebt afgerond, ontvang je een speciale “bèta plus” aantekening op je bachelordiploma.

Medezeggenschap

Naast het volgen van deze programma’s heb je ook de mogelijkheid om plaats te nemen in diverse commissies (bijvoorbeeld de opleidingscommissie of een commissie van de studievereniging). Je kunt je naast je studie op diverse manieren verrijken en andere ervaringen en kennis op doen, goed voor je CV!

Naar het buitenland

De Radboud Universiteit nodigt je uit om je grenzen te verleggen. Door vakoverstijgend onderwijs, maar ook door letterlijk de grens over te steken naar het buitenland. Dat vinden we belangrijk. Daarom worden er allerlei activiteiten georganiseerd om dit op een laagdrempelige, goed georganiseerde manier mogelijk te maken.

Radboud Beyond Borders

Wil je tijdens je studie een periode in het buitenland doorbrengen? En weet je niet zo goed wat je daar allemaal voor moet regelen? Kom dan naar Radboud Beyond Borders! Een week vol voorlichtingsbijeenkomsten over een tijdelijk buitenlandverblijf.

Studiebeurs binnen Europa

Met het Erasmus+ programma kun je met een beurs -binnen de Europese Unie- tijdelijk een deel van jestudie volgen bij een partneruniversiteit. Je kunt met Erasmus+ ook een stage lopen bij een buitenlandse instelling. Aan het programma doen alle 28 lidstaten mee, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië en Turkije. Voor Zwitserland geldt sinds kort een andere regeling: zij hebben beurzen in het kader van het ‘Swiss-European Mobility Programme’. Je leest hier meer over het Erasmus+ programma.

Studiebeurs buiten Europa

Studenten die in een niet-Europees land willen studeren of stagelopen kunnen ook een beurs aanvragen bij SNUF.

Community Outreach Project

Het Community Outreach Project geeft je de kans een project te doen in een ontwikkelingsland, dit in groepsverband. Tijdens dit project leer je hoe je in een beperkte omgeving toch een (meestal) ICT-gerelateerd project tot een succesvol eind kunt brengen. Er wordt aandacht besteedt aan de effecten van culturele verschillen en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Ook leer je hoe je door de 3-niveau benadering kunt zorgen dat de oplossing duurzaam is. Lees meer over het Community Outreach Project.