UvA – Psychobiologie

De bacheloropleiding Psychobiologie biedt studenten een breed programma waarin ze de werking van het brein bestuderen op alle niveaus – van molecuul tot de menselijke geest.

Hoe werken neuronen, hoe wordt informatie doorgegeven in de hersenen? Wat zijn emoties en welke rol spelen hormonen hierbij? Wat is intelligentie, wat is persoonlijkheid en welke fysiologische processen liggen hieraan ten grondslag? Als psychobioloog doet men onderzoek naar (afwijkend) menselijk gedrag. De student leert hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd en wat de relatie is tussen het brein en gedrag. In het werkveld wordt bijvoorbeeld gericht gezocht naar de oorzaken van, én behandelingen voor stoornissen als austisme, schizofrenie of de ziekte van Alzheimer. Tijdens de opleiding ontwikkelt de student een stevige basiskennis biologie en doet de student, waar nodig, natuur-, schei- en wiskundige kennis op.

De bachelor Psychobiologie is de enige bacheloropleiding in Nederland in haar soort en voor zover bekend bestaat er ook in het buitenland geen direct vergelijkbare bacheloropleiding.

Jaar 1 en 2

Jaar 1 en 2 bestaan uit een vast curriculum met verplichte vakken; hier is geen keuzeruimte mogelijk. Het eerste studiejaar is opgebouwd uit twee semesters, bestaande uit periodes van in principe 8, 8 en 4 weken. Het studiejaar bestaat uit 40 weken, waarbinnen 60 EC’s (studiepunten) verworven kunnen worden. Aan elke cursus is een aantal EC’s toegewezen op basis van de studielast.

Basiskennis wordt voornamelijk in het eerste studiejaar aangeboden. De studenten volgen bijvoorbeeld de vakken Genetica en Evolutie, Celbiologie, Basiswiskunde voor Psychobiologie en Neuroanatomie & -fysiologie. In de vakken Academische Basis Vaardigheden 1.1 en 1.2 en Methoden van Onderzoek en Statistiek 1 wordt de basis gelegd voor schriftelijke en mondelinge verslaglegging in het Nederlands, het leren omgaan met wetenschappelijke literatuur en het verkrijgen en analyseren van onderzoeksgegeven. Daarnaast  worden de studenten bij verschillende practica, zoals het Celbiologiepracticum voorbereid op het zelf uitvoeren van onderzoek.

In het tweede studiejaar is gekozen voor een thematische aanpak. Binnen de thema’s van Perceptie tot Bewustzijn, Leren en Geheugen en Emotie, Motivatie, Interne Regulatie wordt kennis vanuit de biologie, de psychologie en de relevante pathofysiologie geïntegreerd gedoceerd. In het vak Ontwikkeling worden de verschillende ontwikkelingsstadia op een biologisch en psychologisch niveau besproken. Binnen Experimentatie jaar 2 doorlopen studenten in zes verschillende practica zelfstandig de empirische cyclus. Studenten bedenken experimenten, voeren deze uit, analyseren de data, bediscussiëren de resultaten en doen de verslaglegging in het Engels. Het tweede studiejaar wordt afgesloten met het vak Wetenschapsfilosofie en Beroepsethiek. In dit vak wordt aandacht besteed aan de kennis van de wetenschapsfilosofie en met name het onderdeel ethisch handelen wordt in detail belicht.

Jaar 3

In het derde studiejaar hebben de studenten veel keuzevrijheid. De opbouw van het gehele derde studiejaar (60 EC’s in het totaal) is als volgt:

  • Je doet een bachelorproject-wetenschappelijke stage van 18, 24 of 30 EC.
  • Je volgt keuzevakken van in totaal 42, 36 of 30 EC, afhankelijk van de duur van de bachelorproject.

De studenten kunnen per periode kiezen uit verschillende vakken, met maximaal 30 EC aan vrije keuzeruimte. Deze keuzeruimte kan de student invullen met de keuzevakken die worden aangeboden door de opleiding, maar ook met een minor of met keuzevakken van andere opleidingen. Door een combinatie van achtereenvolgende vakken te kiezen kunnen studenten zich voorbereiden op verschillende masterrichtingen.

Om derdejaars vakken te kunnen volgen moet de student in elk geval alle vakken van het eerste studiejaar hebben behaald.

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier.